Aktualności:

Regulamin

REGULAMIN STOPNI HARCERSKICH Szczepu ZHP im. R. Traugutta

Rozdział 1. Część ogólna

§ 1
W Szczepie im. R. Traugutta funkcjonuje system stopni ogólnie obowiązujący w ZHP.

§ 2
Przyrzeczenie Harcerskie może przyjąć pełnoprawny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, któremu ten zaszczyt i obowiązek powierzy rada drużyny i drużynowy. Tradycją jest, by w Szczepie im. R. Traugutta Przyrzeczenia Harcerskie przyjmował komendant Szczepu.

§ 3
Harcerki i harcerze zdobywają stopnie indywidualnie.

§ 4
Stopnie zdobywa się adekwatnie do wieku. Każdej osobie wstępującej do drużyny należącej do Szczepu im. R. Traugutta komisja stopni danej drużyny określa próg, od którego osoba ta ma rozpocząć zdobywanie stopni, przy czym najwyższym możliwym jest harcerz orli lub harcerka orla.

§ 5
Stopnie przyznaje drużynowy lub bezpośredni przełożony na wniosek komisji stopni drużyny lub Komisji Stopni Szczepu.

§ 6
W przypadku prób na stopnie starszoharcerskie i wędrownicze powinna zostać wprowadzona funkcja opiekuna próby. Opiekunowie tych prób muszą posiadać stopień wyższy od zdobywanego przez podopiecznego. W przypadku stopni wędrowniczych konieczne jest przygotowanie próby wraz z opiekunem, który musi posiadać stopień co najmniej równy zdobywanemu przez podopiecznego.

§ 7
W każdej drużynie Szczepu im. R. Traugutta powinna funkcjonować przynajmniej dwuosobowa komisja stopni drużyny. Dopuszczalne jest tworzenie komisji międzydrużynowych.

§ 8
Gwiazdki zuchowe prowadzone są przez drużynowych gromad.

§ 9
Komisja stopni drużyny:
a) Składa się z członków posiadających stopień przynajmniej samarytanki/ćwika
b) Prowadzi próby na stopnie nie wyższe od najwyższego stopnia posiadanego przez członka komisji,
c) Ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Stopni Szczepu im. R. Traugutta oraz ma prawo rozbudowywania lub uściślania jego zaleceń.

§ 10
Komisja Stopni Szczepu:
a) Prowadzi próby na stopień Harcerki/Harcerza Rzeczypospolitej.
b) Prowadzi próby na niższe stopnie, gdy odpowiednia komisja stopni drużyny nie posiada takich uprawnień.
c) Wykonuje inne zadania określone w jej Statucie.

Rozdział 2. Część szczegółowa

§ 11

Próba Harcerki/Harcerza

Staram się zasłużyć na miano harcerki/harcerza. Chcę poznać harcerstwo i dostosować się do jego wymagań, określonych w prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Chcę przebywać w zastępie (patrolu) i drużynie.

Wymagania próby:

 1. Znam i rozumiem treść Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Znam i rozumiem Prawo Harcerskie.
 3. Znam i rozumiem symbolikę Krzyża Harcerskiego, lilijki i koniczynki. Potrafię wyjaśnić, do czego zobowiązuje harcerskie pozdrowienie „Czuwaj”.
 4. Znam hymn harcerski i umiem go zaśpiewać.
 5. Skompletowałem/am swój mundur harcerski.
 6. Systematycznie uczestniczę w zbiórkach zastępu i drużyny.
 7. Znam nazwę drużyny, imię i nazwisko zastępowego i drużynowego i wiem, jak się z nimi skontaktować.
 8. Wypełniam przynajmniej w stopniu zadowalającym obowiązki związane z nauką
 9. Swoim postępowaniem staram się zasłużyć na miano harcerki/harcerza

Uwaga: Próbę można poszerzyć o dodatkowe wymagania przyjęte w drużynie. W przypadku zuchów posiadających trzecią gwiazdkę próbę można skrócić, uwzględniając posiadane umiejętności.

Zalecany czas trwania próby: od 3 do 6 miesięcy.

§ 12

Ochotniczka/Młodzik

Z ochotą poznaję smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruję się Prawem Harcerskim. Pamiętam o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywam nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jestem zaradna/y, dzielna/y i pogodna/y.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • Złożył/złożyła Przyrzeczenie Harcerskie
 • Aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Wymagania dotyczące postawy kandydatki/kandydata na stopień ochotniczki/młodzika:

 1. Biorę aktywny udział w życiu rodzinnym znajdując sobie nowe pole działania w rodzinie,
 2. Dbam o swój rozwój kulturalny (wizyta w teatrze, kinie lub galerii itp.)

Szczegółowe wymagania próby:

 1. Potrafię wezwać pomoc,
 2. Przeczytałam/em nową książkę spoza lektur szkolnych
 3. Znam podstawowe zwroty w obcym języku, uzyskałam/em minimum cztery pozytywne oceny z tego przedmiotu w szkole
 4. Współorganizowałam/em imprezy zastępu lub wykonałam/em coś na rzecz drużyny
  e) Umiem poruszać się w swoim mieście,
 5. Wyrobiłem w sobie pożyteczne domowe nawyki ekologiczne
 6. Wykazałam/em się wymaganymi umiejętnościami i wiadomościami z dziedzin wiedzy harcerskiej (lub zaliczyłam/em bieg harcerski według określonych wymagań)
 7. Do czasu zamknięcia próby zdobyłam/em przynajmniej dwie sprawności.

Uwaga: Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w drużynie.

Zalecany czas trwania próby: od 4 do 5 miesięcy.

Oznaczeniem stopnia ochotniczki/młodzika jest jedna belka na pagonach (lub patkach w drużynach wodnych).

§ 13

Tropicielka/Wywiadowca

Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy i uszy otwarte. Ćwiczę swoją spostrzegawczość. Aktywnie uczestniczę w zadaniach zastępu i drużyny. Zdobywam harcerską wiedzę i doskonalę umiejętności z różnych dziedzin harcerskiego życia.

Do próby może przystąpić harcerka lub harcerz, która/y:

 • Zdobyła/ył stopień ochotniczki/młodzika;
  • jeśli nie posiada stopnia ochotniczki/młodzika,  realizuje próbę tropicielki/wywiadowcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzedniego stopnia;
 • Aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Wymagania dotyczące postawy kandydatki/kandydata na stopień tropicielki/wywiadowcy:

 1. Pokonuję własne słabości

Szczegółowe wymagania próby:

 1. Odtworzyłam/em drzewo genealogiczne swojej rodziny
 2. Przeczytałam/em dwie książki dla młodzieży poza lekturami szkolnymi
 3. Współorganizowałam/em grę terenową drużyny
 4. Umiem porozumieć się w jęz. obcym (konwersacja składająca się z czterech scenek: restauracja, dworzec, sklep i pytanie o drogę)
 5. Uczestniczyłam/em w imprezie kulturalnej, pisemnie ją zrecenzowałam/em
 6. W czasie próby zdobyłam/em przynajmniej dwie sprawności (w tym, co najmniej jedną dwugwiazdkową)
 7. Uczestniczyłem/am w realizacji zadania zespołowego
 8. Wykazałam/em się wymaganymi umiejętnościami i wiadomościami z dziedzin wiedzy harcerskiej (lub zaliczyłam/em bieg harcerski według określonych wymagań)

Uwaga: Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w drużynie.

Zalecany czas trwania próby: od 6 do 9 miesięcy.

Oznaczeniem stopnia tropicielki/wywiadowcy są dwie belki na pagonach (lub patkach w drużynach wodnych).

§ 14

Pionierka/Odkrywca

Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania. Oceniam siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach działając samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem uczynna/ny, odważany, samodzielna/ny.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • Zdobyła/ył stopień tropicielki/wywiadowcy.
  • Jeśli nie posiada stopnia tropiciela/wywiadowcy, realizuje próbę pionierki/odkrywcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
 • Aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Wymagania dotyczące postawy kandydatki/kandydata na stopień pionierki/odkrywcy:

 1. Określiłam/em swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.
 2. Wykazałam/em, że potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku.
 3. Uczestniczę w imprezach o charakterze proekologicznym (np. Sprzątanie Świata).
 4. Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, prawidłowym odżywianiu się, umiem radzić sobie z problemami okresu dojrzewania.
 5. Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróżnia ją spośród innych (np. znane postacie, historyczne wydarzenia, zabytki, sztuka ludowa).

Szczegółowe wymagania próby:

 1. Zdobyłam/em nową umiejętność przydatną w gospodarstwie domowym.
 2. Dbam o sprzęt drużyny. Brałam/em udział w jego konserwacji.
 3. Załatwiłam/em powierzoną mi sprawę w instytucji lub urzędzie.
 4. Zorganizowałam/em wyjście zastępu lub drużyny (grupy koleżanek lub kolegów) do kina, teatru, na koncert, do muzeum lub inną imprezę kulturalną.
 5. Potrafię porozumieć się w języku obcym w nieskomplikowanych sytuacjach.
 6. W czasie próby brałam/em udział w realizacji co najmniej jednego projektu.
 7. Do czasu zamknięcia próby uczestniczyłam/em w obozie lub zimowisku harcerskim oraz w co najmniej dwóch biwakach lub rajdach.
 8. Zaliczyłam/em bieg harcerski według odpowiednich wymagań.
 9. W czasie próby zdobyłam/em przynajmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe lub trzygwiazdkowe).

Uwaga: Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w drużynie.

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy.

Oznaczeniem stopnia pionierki/odkrywcy jest jedna krokiewka na pagonach (lub patkach w drużynach wodnych) lub też srebrna lilijka nabita na Krzyżu Harcerskim.

§ 15

Samarytanka/Ćwik

Poszukuję wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Szukam sytuacji, w których mogę pomóc. Pracuję nad swoim charakterem. Wywiązuję się ze swoich obowiązków. Poszukuję swoich zainteresowań i pasji. Rozwijam je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzę życie drużyny.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • Zdobyła/ył stopień pionierki/odkrywcy;
  • jeśli nie posiada stopnia pionierki/odkrywcy, realizuje próbę samarytanki/ćwika poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni;
 • Aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Wymagania dotyczące postawy kandydatka/kandydata na stopień samarytanki/ćwika:

 1. Znam swoje dobre strony. Rozwijam je i potrafię je wykorzystać na rzecz innych.
 2. Poszukuję autorytetów. Czerpię z nich motywację do pracy nad sobą.
 3. Racjonalnie organizuję własny czas i planuję swoje przedsięwzięcia.
 4. Znam zasady dobrego wychowania, potrafię zachować się odpowiednio do sytuacji.
 5. Udoskonaliłam/em swoją technikę uczenia się, poprawiłam/em oceny z wybranych przedmiotów szkolnych.
 6. Systematycznie oszczędzam pieniądze na określony cel.
 7. Jestem wrażliwa/wy na potrzeby drugiego człowieka – poszukuję pola stałej służby.

Szczegółowe wymagania próby:

 1. Reaguję na potrzeby swojego środowiska. Kierowałem zespołem realizującym projekt odpowiadający na którąś z zauważonych potrzeb.
 2. Przeprowadziłam/em zwiad tematyczny (np. poznając przyrodę, kulturę, historię, współczesne życie społeczne i gospodarcze, poznając ciekawe osoby, mało znane miejsca, zapomniane pamiątki historyczne). Sporządziłam/em dokumentację zwiadu (zawierającą np. opisy, wywiady, pamiątki, fotografie, spis lektur na wybrany temat). W interesujący sposób przedstawiłam/em ją w drużynie na samodzielnie przygotowanej zbiórce.
 3. Uczę się języka obcego i potrafię wykorzystać jego znajomość (np. przetłumaczyłam/em artykuł, nawiązałam/em korespondencję ze skautem lub skautką).
 4. Brałem udział w organizacji wycieczki zastępu lub drużyny (np. zakup biletu zbiorowego, ubezpieczenie, przygotowanie wykazu potrzebnego sprzętu)
 5. Zaplanowałam/em jadłospis dla swojej drużyny wybierającej się na biwak, rajd. Uwzględniłam/em przy tym wartości odżywcze wybranym posiłków itd.
 6. Przeczytałam/em przynajmniej jedną książkę, która pogłębiła moją wiedzę o dziejach ruchu harcerskiego lub skautowego.
 7. Włączyłam/em się do prowadzenia gospodarstwa domowego. W trakcie próby przejęłam/przejąłem na siebie dodatkowe obowiązki.
 8. Uczestniczyłam/em, w co najmniej jednej akcji zarobkowej w drużynie.
 9. Zaliczyłam/em bieg harcerski według odpowiednich wymagań.
 10. W czasie próby zdobyłam/em co najmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe, trzygwiazdkowe).

Uwaga: Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w drużynie.

Zalecany czas trwania próby: od 9 miesięcy do roku.

Oznaczeniem stopnia samarytanki/ćwika są dwie krokiewki na pagonach (lub patkach w drużynach wodnych) lub też złota lilijka nabita na Krzyżu Harcerskim.

§ 16

Próba Wędrownicza

Osoba wstępująca do drużyny wędrowniczej przechodzi Próbę Wędrowniczą. Harcerz/harcerka powyżej 15 roku życia, która złożyła przyrzeczenie harcerskie realizuje 4 ostatnie punkty.

Wymagania próby:

 1. Znam i rozumiem treść Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Znam i rozumiem Prawo Harcerskie.
 3. Znam i rozumiem symbolikę Krzyża Harcerskiego, lilijki i koniczynki. Potrafię wyjaśnić, do czego zobowiązuje harcerskie pozdrowienie „Czuwaj”.
 4. Znam hymn harcerski i umiem go zaśpiewać.
 5. Skompletowałem/am swój mundur harcerski.
 6. Znam nazwę drużyny i jej patrona, imię i nazwisko zastępowego/wachtowego i drużynowego i wiem, jak się z nimi skontaktować.
 7. Wypełniam przynajmniej w stopniu zadowalającym obowiązki związane z nauką i pracą.
 8. Swoim postępowaniem staram się zasłużyć na miano harcerki/harcerski.
 9. Uczestniczyłem/am w Harcu organizowanym przez drużynę wędrowniczą.
 10. Uczestniczyłem/am w co najmniej 3 zbiórkach zastępu/wachty lub drużyny wędrowniczej.
 11. Znam i rozumiem Kodeks Wędrowniczy i symbolikę Watry Wędrowniczej.
 12. Wykonałem/am przynajmniej jedno, samodzielnie wybrane zadanie o charakterze wyczynu.
 13. Uczestniczyłem/am w co najmniej jednej aktywności drużyny o charakterze służby.

Uwaga: próbę można poszerzyć o dodatkowe wymagania przyjęte w drużynie.

Zalecany czas trwania próby: od 3 do 6 miesięcy.

Kończy ją nadanie naramiennika przez drużynowego.

Sugestie dotyczące realizacji prób: Otwarcie następuje na uroczystej zbiórce całej drużyny (dotyczącej symboliki harcerskiej lub Prawa Harcerskiego lub Kodeksu Wędrowniczego). Zadanie o charakterze wyczynu jest wybierane samodzielnie przez kandydata na wędrownika i przekazywane drużynowemu po tej zbiórce w zamkniętej kopercie, jako symbol chęci przystąpienia do próby. Forma uroczystego otwarcia próby może być dowolna (spacer z drużynowym, list niespodzianka, gra terenowa itp.). Sprawozdanie z realizacji próby powinno nastąpić przed drużynowym. Nadanie
naramiennika powinno nastąpić nie później niż miesiąc po zdaniu sprawozdania.

§ 17

Harcerka Orla/Harcerz Orli

W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduję wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • Posiada naramiennik/patkę wędrowniczą,
 • Aktywnie uczestniczy w życiu drużyny.
 • Wspólnie z opiekunem przygotował/a indywidualny program próby

Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry:

Siła ciała

 1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną.
 2. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej.

Siła rozumu

 1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu.
 2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go.
 3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura).
 4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia.
 5. Uczestniczyłam/em w organizacji akcji zarobkowej drużyny lub nawiązałam/em pożyteczne dla drużyny kontakty (z osobą, instytucją).
 6. Wyspecjalizowałam/em się w jednej dziedzinie aktywności harcerskiej. Umiem swoją wiedzę w tej dziedzinie wykorzystać w praktyce (np. poprzez uprawnienia szczepowe).
 7. Rozszerzam swoja wiedzę harcerską korzystając z literatury zawartej na załączonej liście lektur.
 8. Zorganizowałam/em co najmniej jedną zbiórkę zastępu lub drużyny samodzielnie wybierając jej temat, prezentując na niej własne zainteresowania, wiedzę na temat wybranej dziedziny aktywności ludzkiej, po konsultacji z drużynowym na temat planu pracy drużyny.
 9. Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em (po zatwierdzeniu planu) co najmniej dwudniowy wyjazdowy biwak/rajd drużyny lub uczestniczyłam/em w organizacji Biegu Harcerskiego/wyjazdowej imprezy Szczepu

Siła ducha

 1. Buduję swój system wartości z zgodzie z Prawem Harcerskim. Potrafię otwarcie konsekwentnie go bronić.
 2. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych).
 3. Staram się żyć w zgodzie z wymogami ekologii.
 4. Pielęgnuję więzi rodzinne.
 5. Podejmę stały obowiązek w drużynie.
 6. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości.
 7. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Zdobyłem Znak Służby.

Uwaga: Koniecznym warunkiem pozytywnego zamknięcia próby jest zaliczenie biegu harcerskiego według odpowiednich wymagań oraz uczestnictwo w co najmniej 1 harcerskim obozie (letnim lub zimowym), niekoniecznie podczas trwania próby. Próbę można poszerzyć o dodatkowe wymagania przyjęte w drużynie.

Zalecany czas trwania próby: Od 1 do 1,5 roku.

Oznaczeniem stopnia harcerki orlej/harcerza orlego jest jedna gwiazdka na pagonach (lub patkach w drużynach wodnych) lub też złota lilijka i złoty krąg nabite na Krzyżu Harcerskim.

§ 18

Harcerka Rzeczypospolitej/Harcerz Rzeczypospolitej

Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego; kieruję się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię godzić pełnione przeze mnie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP. Swoją postawą i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • Zdobyła/ł stopień harcerki orlej/harcerza orlego,
 • Wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program swojej próby.

Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry:

Praca nad sobą

 1. W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości.
 2. Dba o zdrowie i kondycję fizyczną
 3. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia duchowego i kulturalnego
 4. Potwierdził/a umiejętności z dziedzin harcerskich zawarte w odpowiednich wymaganiach u osób uprawnionych z danej dziedziny.
 5. Wyspecjalizowałam/em się w określonych dziedzinach aktywności harcerskiej. Umiem swoją wiedzę w tej dziedzinie wykorzystać w praktyce, zdobyłem/am uprawnienia z dwóch dziedzin (np. uprawnienia szczepowe).

Służba

 1. Wykazał/a się umiejętnościami liderskimi w grupie rówieśniczej np. przewodnicząc zespołowi zdobywającemu znak służby
 2. Pełnił/a stałą służbę
 3. Zorganizował/a według własnego pomysłu akcję zarobkową w drużynie lub w swoim środowisku
 4. Zorganizował/a Bieg Harcerski lub imprezę dla swojego środowiska (np. Szczepu).

Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie

 1. Konsekwentnie realizuje swój pomysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania.
 2. Zna swoje prawa i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak najlepiej.
 3. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce.
 4. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.

Zalecany czas trwania próby: od roku do dwóch lat.

Oznaczeniem stopnia harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej są dwie gwiazdki na pagonach (lub patkach w drużynach wodnych) lub też złote lilijka, krąg i wieniec nabite na Krzyżu Harcerskim.

Rozdział 3. Wytyczne do organizacji biegów harcerskich

§ 19
Bieg harcerski podlega zatwierdzeniu na warunkach i w trybie określonym w Statucie Komisji Stopni Szczepu.

§ 20
Termin biegu harcerskiego drużyny ustala drużynowy lub komendant szczepu dla biegów szczepu.

§ 21
Drużyna może podzielić bieg na dowolne części odbywające się w różnych terminach.

§ 22
Bieg harcerski jest sprawdzianem umiejętności z następujących dziedzin wiedzy harcerskiej (specjalności):

 • Historia Harcerstwa Polskiego i Skautingu. Historia Drużyny,
 • Krajoznawstwo i Turystyka,
 • Łączność,
 • Pionierka,
 • Samarytanka,
 • Struktura Związku Harcerstwa Polskiego i Wiedza Ogólnoharcerska,
 • Symbolika, Obrzędy, Prawo Harcerskie,
 • Terenoznawstwo,
 • Wiedza o Współczesności.

§ 23
Wszystkie dziedziny wiedzy harcerskiej (specjalności) wymagane na biegu są równo punktowane.

§ 24
Zakresy wymagań z każdej dziedziny są różne dla poszczególnych stopni. Wymagania te określają konsultanci powoływani przez Komisję Stopni Szczepu.

§ 25
O zaliczeniu biegu harcerskiego decyduje przekroczenie wszystkich poniższych progów procentowych zdobytych punktów:

 1. 75% maksymalnej ilości punktów z całego biegu,
 2. 75% maksymalnej ilości punktów z Samarytanki,
 3. 60% maksymalnej ilości punktów z Terenoznawstwa oraz Pionierki,
 4. 50% maksymalnej ilości punktów z pozostałych dziedzin wiedzy harcerskiej.

§ 26
W przypadku przekroczenia wymaganego progu procentowego całego biegu i jednoczesnym nieosiągnięciu minimum procentowego z co najwyżej jednej dziedziny, biegnący nie musi powtórnie zaliczać całego biegu lecz jedynie materiał danej specjalności.

§ 27
W przypadku przekroczenia progów procentowych ze wszystkich dziedzin i jednoczesnym nieuzyskaniu odpowiedniej liczby punktów z całego biegu, rada drużyny ma prawo obniżyć ogólny próg procentowy przewidziany regulaminem o co najwyżej 5 %.

Rozdział 4. Wytyczne do organizacji harców

§ 28
Ideą harcu jest to, żeby harcerz przechodzący próbę wędrowniczą, a tym samym rozpoczynający harcerską wędrówkę miał okazję przeżyć fantastyczną i niezapomnianą przygodę, podczas której starsi harcerze z drużyny wprowadzą go w harcerskie życie, zwyczaje, tradycje, atmosferę.

§ 29
Harc może organizować jedna lub więcej drużyn. Harc przygotowują osoby przechodzące próbę na stopień HO, bądź już posiadający ten stopień w porozumieniu z drużynowym/drużynowymi uczestników harcu. Zaleca się, żeby osoba zdobywająca uprawnienia z którejś z dziedzin wiedzy harcerskiej przygotowując harc była odpowiedzialna za elementy harcu związane z wykorzystaniem tej dziedziny. Harcem może być biwak w lesie, na który uczestnicy dotrą wg zaszyfrowanych wskazówek, gdzie posiłki będą przygotowywane tylko na kuchni polowej, harcerze będą spali w namiotach, program pozwoli im na chwile refleksji a braterska atmosfera zostanie w sercu przyszłego wędrownika na zawsze.

§ 30
Program harcu podlega zatwierdzeniu w Komisji Stopni Drużyny i powinien on zostać zatwierdzony najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem harcu. Komisja Stopni Drużyny informuje Komisję Stopni Szczepu o zatwierdzeniu harcu.

Rozdział 5. Zasady wprowadzenia Regulaminu Stopni Harcerskich Szczepu im. R. Traugutta

§ 31
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Szczepu im. R. Traugutta.

§ 32
W sprawie trybu przejściowego pomiędzy starym a nowym systemem i regulaminem stopni stosuje się przepisy ogólnozwiązkowe zawarte w załączniku do Uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r.

2015 Szczep im. Romualda Traugutta